Forskjellen å dø med og av Covid-19

Ser mange som poster at dør man i bil ulykke og har testet positiv for covid blir dødsårsak registrert Corona i døds statestikken . hva fakta har vi. . det di som poster legger ut er dette <<Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har testet positivt for covid-19, registreres det som et covid-19-assosiert dødsfal>> i samhold med dette <<Denne rapporteringen innebærer at covid-19-assosierte dødsfall omfatter både dødsfall der personen dør av og med covid-19.>>Kilde : https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags–og-ukerapporter/sporsmal-og-svar-om-koronaovervaking-og-statistikk/

det folk ikkje skjønner er at AV og Med er to kategorier i innmeldings sytemet og ikkje en som av og med er en komplett dødsårsak. det vil si at en bilulykke er fortsatt en bilulykke men covid eller annen sykdom skal registreres som med.DefinisjonerUnderliggende dødsårsakDen underliggende dødsårsaken er definert som den dødsårsaken som startet sekvensen av hendelser som førte til døden. De øvrige dødsårsakene som legen har angitt på meldingen registreres også i Dødsårsaksregisteret. øvrige linker/kilder https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/forelopige-tall-for-covid-19-assosierte-dodsfall-i-dodsarsaksregisteret/https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/koding-og-registrering-av-dodsfall-relatert-til-covid-19-i-dodsarsaksregist/

og loven om registrering .

§ 2-2.(Meldingsskjema, formkrav mv.)Melding av opplysninger som nevnt i

§ 1-6 skal skje på skjema eller på annen måte fastsatt av departementet. Dødsmeldingen skal utformes i en form som er i samsvar med anbefalinger av Verdens helseorganisasjon.Departementet kan gi pålegg om bruk av bestemte klassifikasjoner og kodeverk ved registrering av opplysningene, og gi pålegg om bruk av bestemte meldingsformater ved forsendelsen av opplysningene.🔗Del paragraf

§ 2-3.(Opphevet)0 Opphevet ved forskrift 21 juni 2019 nr. 795 (i kraft 1 okt 2019).🔗Del paragraf

§ 2-4.(Meldeplikt for lege som foretar obduksjon)Lege som obduserer avdøde, skal melde resultatet av obduksjonen, obduksjonsnummer og laboratorienummer til Dødsårsaksregisteret innen to måneder etter obduksjonsrapporten er ferdig. Forskriften

§ 2-2 gjelder tilsvarende for obduksjonsmeldinger.🔗Del paragraf

§ 2-5.(Virksomhetens plikter)Helseinstitusjon eller annen virksomhet som er ansvarlig for registrering av opplysninger som skal meldes til Dødsårsaksregisteret, jf.

§ 1-6, har ansvar for at pliktene som nevnt i

§ 2-1 til § 2-4 oppfylles, og skal sørge for at det finnes rutiner som sikrer dette, jf. forskriften § 4-2 og § 4-3.🔗Del paragraf

§ 2-6.(Mottakers ansvar for kvalitetskontroll)Folkehelseinstituttet skal sørge for at helseopplysninger som innsamles og behandles i Dødsårsaksregisteret er korrekte, relevante og nødvendige for de formål de innsamles for, jf.

§ 1-3. Dersom det er nødvendig, skal Folkehelseinstituttet innhente tilleggsopplysninger fra lege som har gitt helsehjelp til den person meldingen gjelder. Som ledd i kvalitetskontrollen kan det gjøres rutinemessige samkjøringer mot Folkeregisteret, Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret, Meldingssystemet for smittsomme sykdommer, Norsk pasientregister, Hjerte- og karregisteret og Helsearkivregisteret.Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven

§ 13 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles.LØST

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s