Tag Archives: Covid-19

Hvor dødlig er Covid-19 for eldre 24%

<– Døde-Smitta–>

1.6% snitt alle aldre hvorav 24% er dødligheten for di over 80 år og det er et sykt sykt høyt skremmende tall.

etter så lang tid med nedstenging av andre bølge burde talle ha sunket mer om en sammenligner tids rammen med første nedstenging.

denne gangen øker den den selv etter nedstenging. tyder bare på en ting at det ikkje er kontroll og at dagens nedstenging ikkje stenger ned med korrekte tiltak.

Forskjellen å dø med og av Covid-19

Ser mange som poster at dør man i bil ulykke og har testet positiv for covid blir dødsårsak registrert Corona i døds statestikken . hva fakta har vi. . det di som poster legger ut er dette <<Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har testet positivt for covid-19, registreres det som et covid-19-assosiert dødsfal>> i samhold med dette <<Denne rapporteringen innebærer at covid-19-assosierte dødsfall omfatter både dødsfall der personen dør av og med covid-19.>>Kilde : https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags–og-ukerapporter/sporsmal-og-svar-om-koronaovervaking-og-statistikk/

det folk ikkje skjønner er at AV og Med er to kategorier i innmeldings sytemet og ikkje en som av og med er en komplett dødsårsak. det vil si at en bilulykke er fortsatt en bilulykke men covid eller annen sykdom skal registreres som med.DefinisjonerUnderliggende dødsårsakDen underliggende dødsårsaken er definert som den dødsårsaken som startet sekvensen av hendelser som førte til døden. De øvrige dødsårsakene som legen har angitt på meldingen registreres også i Dødsårsaksregisteret. øvrige linker/kilder https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/forelopige-tall-for-covid-19-assosierte-dodsfall-i-dodsarsaksregisteret/https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/koding-og-registrering-av-dodsfall-relatert-til-covid-19-i-dodsarsaksregist/

og loven om registrering .

§ 2-2.(Meldingsskjema, formkrav mv.)Melding av opplysninger som nevnt i

§ 1-6 skal skje på skjema eller på annen måte fastsatt av departementet. Dødsmeldingen skal utformes i en form som er i samsvar med anbefalinger av Verdens helseorganisasjon.Departementet kan gi pålegg om bruk av bestemte klassifikasjoner og kodeverk ved registrering av opplysningene, og gi pålegg om bruk av bestemte meldingsformater ved forsendelsen av opplysningene.🔗Del paragraf

§ 2-3.(Opphevet)0 Opphevet ved forskrift 21 juni 2019 nr. 795 (i kraft 1 okt 2019).🔗Del paragraf

§ 2-4.(Meldeplikt for lege som foretar obduksjon)Lege som obduserer avdøde, skal melde resultatet av obduksjonen, obduksjonsnummer og laboratorienummer til Dødsårsaksregisteret innen to måneder etter obduksjonsrapporten er ferdig. Forskriften

§ 2-2 gjelder tilsvarende for obduksjonsmeldinger.🔗Del paragraf

§ 2-5.(Virksomhetens plikter)Helseinstitusjon eller annen virksomhet som er ansvarlig for registrering av opplysninger som skal meldes til Dødsårsaksregisteret, jf.

§ 1-6, har ansvar for at pliktene som nevnt i

§ 2-1 til § 2-4 oppfylles, og skal sørge for at det finnes rutiner som sikrer dette, jf. forskriften § 4-2 og § 4-3.🔗Del paragraf

§ 2-6.(Mottakers ansvar for kvalitetskontroll)Folkehelseinstituttet skal sørge for at helseopplysninger som innsamles og behandles i Dødsårsaksregisteret er korrekte, relevante og nødvendige for de formål de innsamles for, jf.

§ 1-3. Dersom det er nødvendig, skal Folkehelseinstituttet innhente tilleggsopplysninger fra lege som har gitt helsehjelp til den person meldingen gjelder. Som ledd i kvalitetskontrollen kan det gjøres rutinemessige samkjøringer mot Folkeregisteret, Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret, Meldingssystemet for smittsomme sykdommer, Norsk pasientregister, Hjerte- og karregisteret og Helsearkivregisteret.Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven

§ 13 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles.LØST

Hvorfor Bruke Ansikt Maske

Hvorfor Bruke ansikts maske er ikkje lenger redsel og frykt for korona tvert imot .

Det er redselen for og få trykket den jævla pinnen opp i nesa en gang nr to.

For den går Langt inn og pirker bak i hjernebarken .

Uke 2 etter på så er det enda ubehag i etter den.

Selv hvor jævlig det er i ett nesebor vil eg anbefale og få i begge for og gå med ubalanse i nesa er vell så ubehagelig som testen i seg selv.

så maske på bussen er ikkje så galt om en slipper unna den jævla korona pinnen.

Fakta Sjekken og Konspirasjonsteori Fiksen:

De aerosoler, vi producerer, når vi taler, ånder og hoster, er som regel mellem 0,7 og 10 mikrometer store. De er usynlige for det blotte øje, og de kan med største lethed svæve i luften.i den danske raporten vil en maske da etter den størrelsen stoppe 99% av disse Aerosolerfiltrerings rappor for type 1 2 og 2R altså type N95 . N98. N98R

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teknologisk.dk/_/media/79346_Test%2520af%2520Mundbind%2520-%2520Rapport%2520-%2520Politiken.pdf&ved=2ahUKEwjr19vTgIPtAhWNCOwKHTmcB84QFjAIegQICBAB&usg=AOvVaw2QDfArLdn_UKZ_3fshbERe


altså N95 masker eller arbeidsmaskerN95 det er disse maskene .

Denne typen åndedrettsvern beskytter mot partikler, men ikke mot gasser eller damp. di er også godt brukt i mot propeganda om maskens effekt der di får uvitne folk til og tro at en N95 maske er det FHI ambefaler. blant annet i Steigane og andre ekstremhøyre blogger. https://no.m.wikipedia.org/wiki/N95-maske

Fhi Amefaler kirurgiske masker altså Type 2 eller type2R (N98).

En Fake news avis Steigane.no

Forskning: Helseskadelig å bruke masker

steigane som driver feil informasjon og komponerer fake news ang anskikts masker går også hand i hand med bedrageri bedrifter som visjon norge. disse taper millioner på at di ikkje kan ha store kollekt sammlinger som tidligere har vert i telenor arena

villedende. rart denne ikke er blitt flagget endadenne studien fra 2018 er abeidsmaske og urelevant. denne studien fra taiwan er igjen en arbeidsmaske og urelevantdenne studien fra 2015 er arbeidsmaske og urelevantdenne studien fra 2019 viser at det er mer virus på utsiden av masken en insiden. masker er engangs bruk og skal brukes riktig. smitte som oppstår på utsiden av masken ender da i søppla istede for i lungene.denne studien fra cdc viser ikkje til om vedkommene allerede har vert smittet. urelevant dette er en spørreundersøkelse. denne studien fra 2015 viser at kirurgiske munnbinn er bedre en tøy. kirurgiske munnbinn er også det anbefalte verne utstyret og bruke.neste punkt viser atter en gang til redusert oksygen inntak. om en følger rettnigslinjene så skal det ikkje være nødvendig med masker hele dagen. følg di så får du ikkje hjerne skade 😛 så seint som mai 2020 studie viser ingenting da hele verden var i lockdown og hadde nedgang. arbeidsmiljøloven setter krav til luftkvalitet også tilstrekkelig verneutstyr som masker, briller , hjelm. slik har det vert lenge ikkje noe nytt og ingen arbeidere er hjernskada grunnet oksygenmagel av masker. det er all grunn til og se at denne posten fra stegane.no er komponert for og få frem egensyn og ikke en reell studie av maskens virkning i korona krisen Spørsmål Ble du hjerneskada da du gikk i to uker på jobb med arbeidsmaske? det er di maskene som var i testenene stegane har postet vettu 😉