Hvor dødlig er Covid-19 for eldre 24%

<– Døde-Smitta–>

1.6% snitt alle aldre hvorav 24% er dødligheten for di over 80 år og det er et sykt sykt høyt skremmende tall.

etter så lang tid med nedstenging av andre bølge burde talle ha sunket mer om en sammenligner tids rammen med første nedstenging.

denne gangen øker den den selv etter nedstenging. tyder bare på en ting at det ikkje er kontroll og at dagens nedstenging ikkje stenger ned med korrekte tiltak.

Religionens Luft Slott

kan ikkje anna en og trekke noen likheter med det som kalles Kannibalisme er predasjon på egen art; altså å jakte på, drepe og spise medlemmer av ens egen art.

Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker.

i den moderne religionslæren selv om dette kun er et simmulert element av en menneske kropp så simuleres fortsatt menneske spising i den moderne kirke.

og dette forran et alter av en torturert døende mann

Matthew 26:26-29While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, “Take and eat; this is my body.”Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, “Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.

kanibalisme gir tilgivelse for ens synder. nydlig moderne symbolikk.

det blir fortalt at kristne tro har en grunnmur i tilgivelse og kjærlighet. hvordan kan di si det når roten til en tro er basert på det motasatte der grunnmuren av historien/troen er Redsel/terror/drap. . se tilbake til grunnsteinene i religionen Arbraham etterkommer av Noah. vist en gud er basert på kjærlighet og tilgivelse hvorfor er da terror og frykt skrevet i her. <<Den fortellingen som er mest kjent er når Abraham ble satt på prøve av Gud. Abraham ble bedt om å dra til landet Moria og ofre sin sønn Isak som et brennoffer. Da Abraham grep kniven og foreberedte seg på å ofre sin sønn, ble han forhindret av at Guds engler ropte ned til ham: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.>>

bilde er fra stavanger domkirke

Abraham er forøvrig et knyttnigspunkt som omfatter jødedom, kristendom og islam. Også mandeismen og bahai. kalt Abrahamittisk religion. og er grunnnuren for disse altså fryk og terror.

FRYKT DRAP TERROR gjenspeiles i hele historien i og utenfor skrifter og bøker.

Noahs Frykt for gud: Bibelens fortelling om den store flommen beskriver hvordan Gud på grunn av menneskenes ondskap tok livet av alt levende på jorda, bortsett fra Noah, som var gudfryktig og utvalgt, familien hans og alle dyr han tok med seg i Noahs ark, et kjempestort skip Noah og familien bygde. Historien nevnes også i Sura 71 i Koranen, islams hellige skrift. Der omtales Noah flere steder under navnet Nuh, og han regnes som en islamsk profet. Noah er derfor en viktig skikkelse i jødedommen, kristendommen og islam. så her i fortellingen i grunsteinen til jødedom, kristendom og islam. vises det atter en gang til kun den som fryker gud er godtatt resten blir utsatt for folkemord. Revelation 20:15 And if anyone’s name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.

Moses løgner og masse morder : Israelittene kom siden til Sinaifjellet, der Moses mottok åpenbaringer fra Gud som angikk lover og religiøs praksis. Imidlertid var det mange israelitter som begynte å tilbe et gudebilde mens Moses var på fjellet. Da han så det, knuste han de to første tavlene med de ti bud, og han måtte lage to nye. Etter dette ga Moses ordre om å drepe 3000 av israelittene som hadde vært med å lage og danse rundt gudebildet. Så tro eller dø. ingen tilgivelse i denne religions roten.

the 11 Plagues tho the farao . Aka Moses som guds Terrorist . 11 terror handlinger for og spre frykten for gud. den siste aka 11 The Plague on the Firstborn: Every firstborn son in Egypt will die, from the firstborn son of Pharaoh, who sits on the throne, to the firstborn of the slave girl, who is at her hand mill, and all the firstborn of the cattle as well. There will be loud wailing throughout Egypt.. “The Egyptians shall know that I am the LORD”.

Exodus 22:18. You must not allow a sorceress to live.. There still were many who wished to follow pagan beliefs and consort with the dead. The sorceress was someone who dealt with drugs or herbs for occult purposes.

Deuteronomy 18:10-11There must never be found among you anyone who sacrifices his son or daughter in the fire,anyone who practices divination, an omen reader,a soothsayer,a sorcerer, one who casts spells,one who conjures up spirits,a practitioner of the occult. or a necromancer.

Selv om kjettere var blitt brent i hjel tidligere ute i Europa, regnes trolldomsprosessene med brenning av trollmenn og hekser på bål som et fenomen som oppsto etter reformasjonen. I Norge vet vi at 870 mennesker ble stilt for retten anklaget for trolldom, og nesten alle disse rettsakene skjedde mellom 1560 og 1700. Dødsstraffene avgrenses tydelig til perioden 1570-1680.

Myndighetene stadfestet i 1590 at signeri, det vil si helbredende magi, var en religiøs forbrytelse. Ved signeri svek en troen på Vårherre og syndsforlatelsen. Utførelse av trolldom, maleficium, det vil si skadelig magi, var å stå i ledtog med djevelen. For myndigheter og konge på 1600-tallet var skrifttroskap viktig.

Denne “tradisjonen” er videreført til nyere tid i Midtsommerfesten Sankthans

Bålbrenning for å fordrive onde ånder skal ha røtter tilbake til 400-tallet da kirkelige og hedenske tradisjoner ble samme folkefest

litt tilbake til nattverden , det er jo bare en symbolikk sies det men historien sier motsatt.

la oss gå tilbake til det første korstoget .

Det første korstog ble startet i 1095 og var det første korstog som skulle gjenerobre Jerusalem og Det hellige land fra muslimene.

Det første korstoget var en voldsorgie. Byer ble plyndret, menn, kvinner og barn ble voldtatt eller myrdet. Selv ikke kannibalisme holdt de hellige krigerne seg for gode til.

Siege of Ma’arra 1098 : crusaders at Maarat resorted to cannibalism, feeding on the dead bodies of Muslims.

they boiled pagan adults in cooking-pots, impaled children on spits and devoured them grilled.”

remarked that “the Christians did not shrink from eating not only killed Turks or Saracens, but even creeping dogs…”

https://www.google.com/amp/s/spacezilotes.wordpress.com/2010/09/10/the-cannibalism-of-christians-in-maarra/amp/

Mark 16:16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.

Thessalonians 1:5-10 This is evidence of the righteous judgment of God, that you may be considered worthy of the kingdom of God, for which you are also suffering— since indeed God considers it just to repay with affliction those who afflict you, and to grant relief to you who are afflicted as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction, away from the presence of the Lord and from the glory of his might

John 3:18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God.

Mark 10:43-45 Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant,and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many

DET ER INGEN STOP PÅ RELIGIONENS ELENDIGHET.

Forskjellen å dø med og av Covid-19

Ser mange som poster at dør man i bil ulykke og har testet positiv for covid blir dødsårsak registrert Corona i døds statestikken . hva fakta har vi. . det di som poster legger ut er dette <<Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har testet positivt for covid-19, registreres det som et covid-19-assosiert dødsfal>> i samhold med dette <<Denne rapporteringen innebærer at covid-19-assosierte dødsfall omfatter både dødsfall der personen dør av og med covid-19.>>Kilde : https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags–og-ukerapporter/sporsmal-og-svar-om-koronaovervaking-og-statistikk/

det folk ikkje skjønner er at AV og Med er to kategorier i innmeldings sytemet og ikkje en som av og med er en komplett dødsårsak. det vil si at en bilulykke er fortsatt en bilulykke men covid eller annen sykdom skal registreres som med.DefinisjonerUnderliggende dødsårsakDen underliggende dødsårsaken er definert som den dødsårsaken som startet sekvensen av hendelser som førte til døden. De øvrige dødsårsakene som legen har angitt på meldingen registreres også i Dødsårsaksregisteret. øvrige linker/kilder https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/forelopige-tall-for-covid-19-assosierte-dodsfall-i-dodsarsaksregisteret/https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/koding-og-registrering-av-dodsfall-relatert-til-covid-19-i-dodsarsaksregist/

og loven om registrering .

§ 2-2.(Meldingsskjema, formkrav mv.)Melding av opplysninger som nevnt i

§ 1-6 skal skje på skjema eller på annen måte fastsatt av departementet. Dødsmeldingen skal utformes i en form som er i samsvar med anbefalinger av Verdens helseorganisasjon.Departementet kan gi pålegg om bruk av bestemte klassifikasjoner og kodeverk ved registrering av opplysningene, og gi pålegg om bruk av bestemte meldingsformater ved forsendelsen av opplysningene.🔗Del paragraf

§ 2-3.(Opphevet)0 Opphevet ved forskrift 21 juni 2019 nr. 795 (i kraft 1 okt 2019).🔗Del paragraf

§ 2-4.(Meldeplikt for lege som foretar obduksjon)Lege som obduserer avdøde, skal melde resultatet av obduksjonen, obduksjonsnummer og laboratorienummer til Dødsårsaksregisteret innen to måneder etter obduksjonsrapporten er ferdig. Forskriften

§ 2-2 gjelder tilsvarende for obduksjonsmeldinger.🔗Del paragraf

§ 2-5.(Virksomhetens plikter)Helseinstitusjon eller annen virksomhet som er ansvarlig for registrering av opplysninger som skal meldes til Dødsårsaksregisteret, jf.

§ 1-6, har ansvar for at pliktene som nevnt i

§ 2-1 til § 2-4 oppfylles, og skal sørge for at det finnes rutiner som sikrer dette, jf. forskriften § 4-2 og § 4-3.🔗Del paragraf

§ 2-6.(Mottakers ansvar for kvalitetskontroll)Folkehelseinstituttet skal sørge for at helseopplysninger som innsamles og behandles i Dødsårsaksregisteret er korrekte, relevante og nødvendige for de formål de innsamles for, jf.

§ 1-3. Dersom det er nødvendig, skal Folkehelseinstituttet innhente tilleggsopplysninger fra lege som har gitt helsehjelp til den person meldingen gjelder. Som ledd i kvalitetskontrollen kan det gjøres rutinemessige samkjøringer mot Folkeregisteret, Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret, Meldingssystemet for smittsomme sykdommer, Norsk pasientregister, Hjerte- og karregisteret og Helsearkivregisteret.Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven

§ 13 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles.LØST

Likestillings sanne side

I lange tider har det blitt snakket om likestilling og kvinnens svake stilling i samfunnet.

men er det nå slik.

etter forskning og studie basert på jobb og lønn sies det at kvinnen får mindre lønn en det mannen får.

men det som er forskrudd at likestillings forskingen i seg selv bryter likestillingen og baserer forskningen på Kvinne og Manne yrker.

i 2020 finnes ikkje kvinne og manne yrker dette er gammeldags tenkning. likestillingen har satt standarer der ALLE har fritt valg til hvilken yrkes linjer di vil ta.

Yrker tidligere kjent som manne yrker har tilpasset seg for og slippe inn kvinner i yrkene og disse yrkene vil gjerne ha kvinner i yrket men fåtall kvinner ser sin interesse selv om dørene står åpne med flere fordeler en ein mann i samme stilling.

allerede her ses likestillingens turnaround der kvinnen settes forran mannen nettopp pågrunn av likestillingen ikkje skal slå tilbake på bedriften og skoler som ikkje viser nok respekt oven for det andre kjønnet. her glemmes mannen på hele linja og den ene kvinnen som omsider var tøff nok får fine fordeler, mere lovlig fri, lettete arbeidsoppgaver, bedre behandling, og letter for og klatre i yrkes stigen.

det som likestillings forskningen ikkje snakker om er det faktiske likestillings problemet.

i et såkalt manne yrke la oss si tømmrer , får en kvinne og en mann helt lik lønn der kvinnen får lettere oppgaver en mannen. <<likestilling>>

søker en kvinne og en mann som har lik utdanning får kvinnen jobben.

søker en kvinne og en mann der kvinnen vil prøve og utdanne seg og mannen er utdannet får også kvinnen jobben.

dette grunnen turn around på likestillingen og diskriminering av mannen.

en mann i ett såkalt kvinne yrke får lik lønn som en kvinne men gjør samme oppgave. Likestilling.

en Tømrer og en med lik utdanning la oss si elektrikere eller rørlegger får kun 2/3 av det en elektriker får her er det virkelige likestillings problemet.

Likestillingen problem er slett ikkje basert på såkalte kvinne og manns yrker.

Likestillings problemet ligger i utdannings tid og likelønn.

Kapittel 2 Forbud mot å diskriminere


§ 6.Forbud mot å diskriminere
Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

Forbudet omfatter diskriminering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i første ledd.

Forbudet gjelder også hvis en person blir diskriminert på grunn av sin tilknytning til en annen person, og diskrimineringen skjer på grunn av forhold som nevnt i første ledd.

Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling etter §§ 7 og 8 som ikke er lovlig etter §§ 9, 10 eller 11.

🔗Del paragraf
§ 7.Direkte forskjellsbehandling
Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

🔗Del paragraf
§ 8.Indirekte forskjellsbehandling
Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

🔗Del paragraf

Kirkens fortjeneste

Her er den økonomiske grunnen til at Den norske Kirke økonomisk vinning på 68 679 000kr i året bryter med menneskerettighetene og har laget sin egen lov som motsier barn og vergers rett til og velge egen tro . selv om verger har sakt nei barne skal få velge selv. altså økonomisk vinning på religion uavhengig av bruksområdet men støtte per medlem. og dette en regel som har vart siden 1940. det er mange mange milliarder der dette betyr at i år er 170 000 barn utsatt for meneskerettighets brudd art 18 frem til 2021. i år hadde norges kirke fortjeneste på menneskerettighets brudd på 68 679 000kr i året Skammeligdetter er brudd på menneskerettighetene atikle 18 https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-og-livssynssamfunn/innsiktsartikler/antall-tilskuddsberettigede-medlemmer-i-/id631507

Hvorfor Bruke Ansikt Maske

Hvorfor Bruke ansikts maske er ikkje lenger redsel og frykt for korona tvert imot .

Det er redselen for og få trykket den jævla pinnen opp i nesa en gang nr to.

For den går Langt inn og pirker bak i hjernebarken .

Uke 2 etter på så er det enda ubehag i etter den.

Selv hvor jævlig det er i ett nesebor vil eg anbefale og få i begge for og gå med ubalanse i nesa er vell så ubehagelig som testen i seg selv.

så maske på bussen er ikkje så galt om en slipper unna den jævla korona pinnen.

Fakta Sjekken og Konspirasjonsteori Fiksen:

De aerosoler, vi producerer, når vi taler, ånder og hoster, er som regel mellem 0,7 og 10 mikrometer store. De er usynlige for det blotte øje, og de kan med største lethed svæve i luften.i den danske raporten vil en maske da etter den størrelsen stoppe 99% av disse Aerosolerfiltrerings rappor for type 1 2 og 2R altså type N95 . N98. N98R

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teknologisk.dk/_/media/79346_Test%2520af%2520Mundbind%2520-%2520Rapport%2520-%2520Politiken.pdf&ved=2ahUKEwjr19vTgIPtAhWNCOwKHTmcB84QFjAIegQICBAB&usg=AOvVaw2QDfArLdn_UKZ_3fshbERe


altså N95 masker eller arbeidsmaskerN95 det er disse maskene .

Denne typen åndedrettsvern beskytter mot partikler, men ikke mot gasser eller damp. di er også godt brukt i mot propeganda om maskens effekt der di får uvitne folk til og tro at en N95 maske er det FHI ambefaler. blant annet i Steigane og andre ekstremhøyre blogger. https://no.m.wikipedia.org/wiki/N95-maske

Fhi Amefaler kirurgiske masker altså Type 2 eller type2R (N98).

En Fake news avis Steigane.no

Forskning: Helseskadelig å bruke masker

steigane som driver feil informasjon og komponerer fake news ang anskikts masker går også hand i hand med bedrageri bedrifter som visjon norge. disse taper millioner på at di ikkje kan ha store kollekt sammlinger som tidligere har vert i telenor arena

villedende. rart denne ikke er blitt flagget endadenne studien fra 2018 er abeidsmaske og urelevant. denne studien fra taiwan er igjen en arbeidsmaske og urelevantdenne studien fra 2015 er arbeidsmaske og urelevantdenne studien fra 2019 viser at det er mer virus på utsiden av masken en insiden. masker er engangs bruk og skal brukes riktig. smitte som oppstår på utsiden av masken ender da i søppla istede for i lungene.denne studien fra cdc viser ikkje til om vedkommene allerede har vert smittet. urelevant dette er en spørreundersøkelse. denne studien fra 2015 viser at kirurgiske munnbinn er bedre en tøy. kirurgiske munnbinn er også det anbefalte verne utstyret og bruke.neste punkt viser atter en gang til redusert oksygen inntak. om en følger rettnigslinjene så skal det ikkje være nødvendig med masker hele dagen. følg di så får du ikkje hjerne skade 😛 så seint som mai 2020 studie viser ingenting da hele verden var i lockdown og hadde nedgang. arbeidsmiljøloven setter krav til luftkvalitet også tilstrekkelig verneutstyr som masker, briller , hjelm. slik har det vert lenge ikkje noe nytt og ingen arbeidere er hjernskada grunnet oksygenmagel av masker. det er all grunn til og se at denne posten fra stegane.no er komponert for og få frem egensyn og ikke en reell studie av maskens virkning i korona krisen Spørsmål Ble du hjerneskada da du gikk i to uker på jobb med arbeidsmaske? det er di maskene som var i testenene stegane har postet vettu 😉

Kirkens Skjulte Pengebinge

Taler for tomme benker.

Poenget med og ikkje døpe barna er og la barna ha mulighet til og bestemme trosyn selv .

at di automatisk blir registrerte er jo mot menneskeretighetene hva er da vitsen med og bli døpt ren løgn fra start til slutt. hva styrer denne kanibalistiske troen med bak dørene .

Takk for meg .

eg spiser gris sau og fisk. drikke og spise sønnen til deres herre som dør på altere forran dere kan dere ha for dere selv.

logikken sett fra utsiden ville sakt at kristen/muslimsk/jødisk og nyere grener er ren Kristen syn på satanisme. folkemord/ barne offring/terror/halshugging ,menneske brenning , rassisme og trussler om alle som ikkje vil tro kommer brenne i helvete og kastes ned av guds soldater om ikkje gud selv.

tilgivelse og kjærlighet meg i Ræva. Takk for meg det diktaturisk enmanns show de egyptiske faraoer omtalt som måne og sol herrer/guder blir fortellingen nøye komponert for og spre redsel for og oppretholde makt.

møkka bok at roten av all ondskap spres som en virus alt utav en “bok” en historie fysj brenn den på bålet og glem den for evig og altid.

Og tro på Ondskap/terror/hat/skremsel/redsel er ikkje veien og gå velkommen til Helvete.

Rasisme og likestilling

hvorfor får ikkje nordmenn som faller utenfor systeme tilbud om omskolering / skolering etter samfunns behov.

Folk klager på rasisme og likestilling.

Dette er jo helt snudd på hue.

En asylsøker får idag tilrettelakt skole noe som i seg selv er greit.

Men tilbude må jo hjelpe mennesker som bor her fra før også inn i arbeid. nordmenn kan gå 5år+ i tiltak på lønn som er under satt levestandar mens en asylsøker får dobbelt av folketrygd satsen og er det flere i samme bo enhet får di også dobbelt uten og ha bygget opp et grunnlag er lik en norsk boenhet som ikkje har bygget opp et grunnlag kun har livsoppholds satsen .

Rasisme og likestilling jaja så lenge du ikkje er hvit nordmann og mann.

Corona app Fakta

Igjen vises det Bluetooth tracking der min enhet skal dele kryptert info med din enhet . Denne gangen er det google og apple . På denne måten vil jo en med litt over normal peil på Linux og YouTube. Kunne bruke denne veien og ta kontroll på din enhet. Dvs at min app vil godta åpning fra din enhet ved bruk av en godkjent tilgangs nøkkel knyttet til ditt og mitt telefon nr. Når denne døra er åpen vil en da kunne utføre et “brute-force attack” sniffe of sende filer.

Som forklart i denne linken https://www.google.com/amp/s/www.theverge.com/platform/amp/2019/8/16/20808597/bluetooth-device-flaw-hackers-vulnerability-data-encryption-cybersecurity-knob

Video på hvordan det gjøres i denne linken

https://www.armis.com/blueborne/

Bluetooth svakheten merkeres her i denne linken

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-0023#VulnChangeHistorySection

Denne Bluetooth teknikken er den samme som blir brukt i di andre appene bla Singapore som er grunnmodellen til den norske som vist i denne linken

https://bluetrace.io/ https://arstechnica.com/information-technology/2020/04/apple-and-google-detail-bold-and-ambitious-plan-to-track-covid-19-at-scale/?amp=1

Skal di virkelig slippe en app ned en så stor sikkerhets risiko. Som vil åpne alle enheter rundt en hacker med samme appen. Servert på sølvfat kalles det

Litt om alt

Create your website with WordPress.com
Get started